Municipal Notices

Geagte Inwoner

Calitzdorp ervaar die afgelope maand gereelde water-onderbrekings en sedert Dinsdag verlede week het die situasie

vererger. Die hoofoorsaak is as gevolg n verourderde pyplyn netwerk en die installering van nuwe pompe by die

waterpompstasie. Die meeste van die breke het in Queenstraat plaas gevind. Die areas wat die meeste geraak word

as gevolg van hierdie breke, is Bloekomlaan en St Helena. Ons gee aandag aan die saak en ek bestuur die situasie

oorhoofs. Ek dink dit is belangrik dat ek die omvang van die situasie aan u verduidelik sodat u ingelig is oor die redes

vir die pypbreke en ook wat ons beplan om die situasie op te los binne die volgende paar dae. Daarom nooi ek u na n

gemeenskapsvergadering gereël op Donderdag 10 September 2015 om 11:00 in die Calitzdorp Stadsaal .

 

Namens die Raad & Bestuur vra ek omverskoning vir die uiterse ongerief die afgelope tyd. Ons sal die situasie

volhoubaar aanspreek binne die volgende paar dae.

 

Ons sal u bywoning van die Gemeenskapsvergadering op Donderdag, 10 September 2015,hoog waardeer.

 

Kontak asseblief Mr Peter-George Rooion 028 551 1023 or email: Peter-George@kannaland.gov.za vir enige

addisionele navrae.

 

Dear Resident

Calitzdorp experienced regular water breaks the last month and since Tuesday last week this situation deteriorated.

The main reason for this is due to the old pipeline network and the installation of new pumps at the water pump

station. Most of the breaks were found in Queen Street. The area’s most affected due to the pipeline breakages are

Bloekom Avenue and St. Helena Road. We are paying attention to the matter and I am managing the situation hands-
on. I think it is important that I explain the extent of the situation to you so that you are informed about the reasons

for the pipe breakages and how we are planning to resolve the situation within the next few days. Therefore, I invite

you to attend a community meeting on Thursday, September 10, 2015 at 11:00 in the Calitzdorp City Hall.

On behalf of the Council and Management I apologise for the extreme discomfort as a result of this situation. We

will address the situation in the next few days.

 

We will appreciate your attendance at a Community Meeting on Thursday, September 10, 2015, appreciated.

Please contact Mr Peter-George Rooi on 028 551 1023 or email: Peter-George@kannaland.gov.za for further inquiries.

dwnpdf

Kannaland Municipality Annual Budget 2015/2016

Kannaland Municipality Annual Budget 2015/2016

U word hartlik uitgenooi om hierdie Begroting te lees en om kommentaar te lewer en voorstelle te maak.
You are cordially invited to read this Budget and to comment, and make suggestions.
Kannaland Budget 2015/2016

dwnpdf

 

Kannaland A Schedule 2015/16

dwnpdf